قالب بندي مقاطع مدور

قالب بندی دیوارهای با مقاطع قوسی به دو طریق امکان پذیر است : در روش اول که قطر قوس مورد نظر زیاد است و می توان به روش چند ضلعی قالب بندی نمود . با استفاده از قالب های مدولار و لوله های پشت بند نورد شده دیوار قالب بندی می گردد . در روش دوم که قطر قوس مورد نظر کم است در قالب بندی به جای استفاده از قالب های مدولار از قالب های کمانی استفاده می گردد . این قالب ها فاقد تسمه های استیفنر عرضی ( پشت بند ) می باشند و توسط گیره متوسط و لوله های نورد شده مطابق قوس مورد نظر اجرا می گردند . در مواردی که ضخامت بتن مورد نیاز بالاست به جای لوله نورد شده از پروفیل با مقطع 80*40 و گیره بلند استفاده می شود .